Verklaring persoonsgegevens / Privacy verklaring

Hollands Spoor Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij op andere wijze verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoongegevens ons kantoor verwerkt.

Hollands Spoor Advocaten verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en de gegevens (om deze reden) zelf aan ons verstrekt. Het gaat dan om het verlenen van juridische diensten, zoals advisering en het voeren van gerechtelijke procedures.
De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn ondermeer: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer.

De persoonsgegevens, waaronder door cliënten verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens, worden verwerkt:

  1. om de met cliënt gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren
  2. om te voldoen aan verplichtingen op grond van de Wet op de Rechtsbijstand en de Advocatenwet en op die wetten gebaseerde regelgeving
  3. om een rechtskundig advies te kunnen geven, een rechtsvordering ten behoeve van cliënt in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen en/of
  4. in verband met gerechtvaardigde belangen van het Hollands Spoor Advocaten.

Zonder de verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens kan de met cliënt gesloten overeenkomst van opdracht niet worden uitgeoefend, kan een advies niet worden gegeven, een rechtsvordering niet worden ingesteld, uitgeoefend of onderbouwd. Zonder de verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens kan geen beroep worden gedaan op gefinancierde rechtsbijstand.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de wederpartij zoals de immigratie en naturalisatiedienst, het UWV, de gemeente, met een instantie zoals bijvoorbeeld de rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en/of met een derde zoals bijvoorbeeld vluchtelingenwerk of een medische hulpverlener/deskundige, medisch adviseur of een waarnemer.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met de Raad voor de Rechtsbijstand. Volgens de Raad voor de Rechtsbijstand is het delen van persoonsgegevens nodig om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en/of de vaststelling van de vergoeding voor de verleende rechtsbijstand.

Indien en voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door derden wordt er een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens gehouden is de AVG na te leven. Door het Hollands Spoor Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijke voor de naleving van de AVG.

Hollands Spoor Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveilingingsniveau te waarborgen. In het geval Hollands Spoor Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Hollands Spoor Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Hollands Spoor Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

Cliënten en andere relaties kunnen het Hollands Spoor Advocaten verzoeken om inzage, verbetering of verwijderen van persoonsgegevens. Tevens kan worden verzocht om verwerking van persoonsgegevens te beperken of persoonsgegevens over te dragen aan een ander. Indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op (uitdrukkelijke) toestemming kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken.
Een schriftelijk verzoek kan worden ingediend bij Hollands Spoor Advocaten (info@hollandsspooradvocaten.nl) en wordt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken in behandeling genomen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Hollands Spoor Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Over het niet nakomen van verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan worden geklaagd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.