Klachtenregeling Geschillencommissie

  1. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
  1. Indien de klacht bij de interne klachtenregeling van Hollands Spoor Advocaten niet tot tevredenheid is opgelost bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
  1. De Geschillencommissie Advocatuur  behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
  1. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur op bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
  1. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
  1. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de burgerlijke rechter. Ingeval van incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
  1. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal €10.000,-. Hogere schadeclaims kunnen uitsluitend aan de Geschillencommissie Advocatuur worden voorgelegd indien de hoogte van de claim beperkt wordt tot €10.000,- en schriftelijk afstand gedaan wordt van het meerdere.
  1. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de burgerlijke rechter over schadeclaims van meer dan €10.000,-. Dit betekent dat in een mogelijk geding bij de burgerlijke rechter over een schadeclaim van meer dan €10.000,- geen beroep gedaan kan worden op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
  1. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de burgerlijke rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.