Algemene voorwaarden

Hollands Spoor Advocaten is een samenwerkingsverband waarbinnen de verschillende advocaten voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen. Op de dienstverlening door deze advocaten zijn de algemene voorwaarden van Hollands Spoor Advocaten van toepassing. Deze algemene voorwaarden vindt u hierna en kunnen op verzoek worden toegezonden.

Artikel 1 toepasselijkheid

 1. Hollands Spoor Advocaten is een kostenmaatschap waarbinnen de advocaten mr. L.S.J. de Korte, mr. F.H. Bruggink en mr. H.G. Gailjaard voor eigen rekening en risico werkzaam zijn.
 2. Op alle opdrachten, waaronder vervolgopdrachten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. De advocaten kunnen uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor de uitvoering van een aan hem/haar verstrekte opdracht en zijn niet aansprakelijk voor de uitvoering van opdrachten aan en diensten verleend door één van de andere advocaten die deel uitmaken van de kostenmaatschap Hollands Spoor Advocaten .
 4. Als opdrachtnemer kunnen optreden één van de hierboven genoemde advocaten die deel uit maken van het Hollands Spoor Advocaten.
  Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst (van opdracht) met opdrachtnemer heeft gesloten.
 5. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Artikel 2 aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door diens beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de opdrachtnemer met wie opdrachtgever heeft gecontracteerd, met uitsluiting van de andere hiervoor genoemde partijen.
 2. Indien bij de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer, zo nodig in overleg met opdrachtgever(s), derden worden ingeschakeld, aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Opdrachtnemer is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 3. De kosten verbonden aan het inschakelen van derden, komen voor rekening van opdrachtgever, welke kosten door opdrachtgever op eerste verzoek van opdrachtnemer aan opdrachtnemer zullen worden voldaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van opdrachtnemer.

Artikel 3. honorarium, kosten en betaling

 1. De kosten van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer bestaan uit het honorarium en de verschotten.
 2. De verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten, die in het kader van de opdracht door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever zijn betaald/voorgeschoten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten voor deskundigen).
 3. Het door opdrachtnemer in rekening te brengen honorarium wordt berekend op basis van de aan een opdracht bestede tijd en de overeengekomen uurtarieven. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders is medegedeeld. Het honorarium wordt in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De opdrachtnemer kan met de opdrachtgever betaling van een voorschot afspreken. In dat geval is de opdrachtnemer niet verplicht de werkzaamheden te verrichten alvorens het voorschot door de opdrachtnemer is ontvangen. De betaalde voorschotten worden met de einddeclaratie verrekend. Indien een opdracht door opdrachtgever wordt ingetrokken, is steeds betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
 4. Als de opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) wordt de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage in rekening gebracht. Ter beoordeling of opdrachtgever al dan niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl).
 5. Indien aan opdrachtgever naar aanleiding van een aanvraag geen gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) wordt verleend, dan wel de toevoeging op enig moment wordt ingetrokken, worden de werkzaamheden (alsnog) tegen de op dat moment geldende uurtarieven in rekening gebracht.
 6. Betaling van de declaraties van opdrachtnemer, waaronder mede wordt verstaan de eigen bijdrage, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is afgesproken of schriftelijk termijnbetalingen zijn overeengekomen.

Artikel 4 persoonsgegevens

 1. Op de werkzaamheden van de opdrachtnemer is de Verklaring Persoonsgegevens van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden verwerkt. De opdrachtnemer houdt zich hierbij aan de regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 5 klachtenregeling

 1. Door Hollands Spoor Advocaten wordt een interne klachtenregeling gehanteerd conform de daaraan gestelde eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De klachtenregeling zal op verzoek worden toegezonden.
 2. Bij een klacht dient eerst de interne klachtenprocedure van
  Hollands Spoor Advocaten te worden doorlopen.
 3. Hollands Spoor Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Wanneer de interne klachtenregeling van
  Hollands Spoor Advocaten niet tot een oplossing leidt, kan de klacht binnen een jaar na het beëindigen van de interne klachtenprocedure worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Informatie over de Geschillencommissie en de voorwaarden is te vinden op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/.
 4. Bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht met de betrokken advocaat aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de interne klachtenregeling en van de regeling van de Geschillenregeling Advocatuur.

Artikel 6 opzegging

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht te beëindigen door schriftelijke opzegging.
 2. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de opdrachtgever zoveel mogelijk blijven gewaarborgd.

Artikel 7 archivering en vernietiging

 1. Nadat de opdracht is beëindigd, wordt het dossier gedurende een periode van vijf jaar na het einde van de zaak bewaard, waarna het opdrachtnemer vrij staat het dossier te vernietigen.
 2. Voor administratieve gegevens – waaronder de financiële administratie – geldt een bewaartermijn van zeven jaren.

Artikel 8 wijzigen algemene voorwaarden

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 9 toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.